Пояснювальна записка

Заняття з образотворчого мистецтва в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з вадами розумового розвитку –  невід’ємна складова частина всебічного розвитку учнів означеної категорії.

Образотворче мистецтво, відбиваючи реальну дійсність, розширює можливості інтелектуальної діяльності школярів, виконує значні пізнавально-виховні функції, корегує емоційну сферу, сприяє формуванню у дітей певних соціально позитивних ціннісних орієнтацій.

Головна мета шкільного курсу “Образотворче мистецтво” полягає у формуванні графічних умінь та навичок, в опануванні вмінь зображувати прості предмети, в розвитку зорово-рухової координації, у засвоєнні кольоросприймання.

Образотворче мистецтво, як навчальний предмет, має корекційно-розвивальну роль  і спрямоване на подолання недоліків розумового розвитку дітей.

Відповідно до вимог Державного стандарту спеціальної освіти предмет “Образотворче мистецтво” реалізує змістову лінію візуального мистецтва. Змістовою лінією є: основи образотворчого мистецтва; образотворча діяльність; види візуального мистецтва. Програмою передбачається залучення інших видів мистецької діяльності, таких як художнє слово, музика, частково – екранні види мистецтва, театральне та ін. Змістова лінія освітньої галузі “Образотворче мистецтво” реалізується у процесі опанування елементарних художньо-естетичних знань, формування вмінь виконувати інтелектуальні операції у ході сприймання, розуміння і репродукування художніх образів та оволодіння графічно-практичними уміннями й навичками.

В основу програми покладено принципи: від простого до складного; від елементарної вправи до елементарної композиції; єдність пізнавально-репродуктивної та творчої діяльності; систематичний розвиток в учнів графічних здібностей з урахуванням вікових та психофізичних особливостей розвитку і практичного досвіду учнів початкових класів. Обов’язковою умовою навчального процесу повинна бути його корекційна спрямованість.

Корекційне навчання образотворчому мистецтву має проводитися методом предметно-практичної діяльності з мовленнєвим супроводом (повторення фраз за вчителем, відповіді на запитання вчителя тощо), спрямовуватися на вироблення елементарних, але усвідомлених графічних дій.

Шкільний курс з образотворчого мистецтва в (підготовчих) 1-х – 4-х класах передбачає вирішення наступних основних завдань.

  1. Ознайомити учнів із засобами образотворчої діяльності.
  2. Навчити дітей сприймати елементарні зображення.
  3. Опанувати вмінням зображувати прості предмети.
  4. Здійснювати під керівництвом вчителя, на основі аналізуючого обстеження, цілеспрямований аналіз предмета.
  5. Виділяти основні частини предмета, бачити в ньому форму, розташування елементів, колір.
  6. Корегувати недоліки пізнавальної діяльності і сенсорно-моторної сфери учнів шляхом систематичного, цілеспрямованого засвоєння елементарних основ образотворчого мистецтва.
  7. Формувати та розвивати графічно-практичні уміннями й навички декоративного та тематичного малювання, малювання з натури.
  8. Виховувати позитивне емоційно-естетичне ставлення до предметів і явищ навколишнього світу, творів візуального мистецтва.
  9. Розвивати зв’язне усне мовлення.
  10. Виховувати у школярів акуратність, наполегливість, самостійність в роботі.

Для вирішення цих завдань програмою передбачено чотири види занять з образотворчого мистецтва: декоративне малювання, малювання з натури, тематичне малювання та бесіди з образотворчого мистецтва.

Перед тим, як приступити до цих занять, учнів (підготовчого) 1-го класу необхідно до них підготувати. Тому важливим етапом, який передує цій роботі є підготовчий (пропедевтичний) період. Підготовчий період передбачає види робіт, спрямовані на загальний розвиток дітей, становлення графічної діяльності, на готовність до практичного малювання.

Пропедевтичний період. Мета підготовчих вправ полягає в тому, щоб навчити дітей правильно тримати олівець і виконувати ним прості графічні дії за зразком та інструкцією вчителя; розташовувати аркуш паперу на площині парти і притримувати його у процесі роботи рукою; користуватися гумкою; малювати за опорними крапками прості предмети;замальовувати контури предметів за трафаретом, не знімаючи його; малювати контури предметів за шаблоном, зафарбовувати їх поверхні; працювати з мозаїкою.

 

Завантажити