УКРАЇНСЬКА МОВА

 

Пояснювальна записка

Одним з основних предметів, що вивчається у допоміжній школі, є українська мова. Українська мова - це державна мова України, основний засіб спілкування її народу. Як навчальний предмет, вона виконує такі важливі функції: засіб пізнання і об'єкт пізнання, засіб самовираження особистості, її розвитку і корекції недоліків.

Метою курсу "Українська мова" є надання учням такої мовної освіченості й мовленнєвого розвитку, які б допомогли їм успішно увійти в соціокультурний простір країни та соціалізуватися й успішно адаптуватися в ньому після закінчення школи.

Завданнями навчання української мови учнів виступають: навчання письму, усному писемному мовленню, розумовий розвиток учнів та корекція їх психофізичних недоліків, навчання спілкуватися у різних ситуаціях спілкування, прищеплення етичних і моральних рис школярам, виховання національно свідомих громадян України.

Програма побудована за лінійно-концентричним принципом з дотриманням дидактичних принципів доступності, послідовності, системності, доцільності, достатності, наступності у навчанні від простого до складного, зокрема подача нового матеріалу базується на уже відомому та в тісному зв'язку з ним.

Оволодіння мовою має відбуватися у процесі мовленнєвої діяльності. Головна увага звертається на формування і розвиток у школярів чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання /слухання - розуміння/, говоріння, читання, письма.

Матеріал курсу "Українська мова" підібрано з метою сприяння мовному і мовленнєвому розвитку учнів та з урахуванням трьох основних принципів навчання української мови: функціонального комунікативно-лінгводидактичного, українознавчого і проблемно-пошукового.

Добір змістового матеріалу з української мови зумовлений подвійною природою мови: а/ мова як система знань і умінь; б/ мова в дії - мовлення. Оновлений зміст добирається з урахуванням його доступності для спілкування й отримання інформації в різноманітних життєвих ситуаціях. Він подається зважаючи на такі чинники: відповідність матеріалу розумовим та фізичним особливостям учнів; лінійно-концентричне розміщення матеріалу протягом років навчання; послідовне засвоєння /практичним шляхом/ наукових понять; системне розміщення матеріалу, чим забезпечується адекватність його сприймання, розуміння, запам'ятовування з подальшим усвідомленням для використання у власній діяльності; реалізація у змісті системи моральних, етичних та естетичних уявлень, що відповідають вимогам до виховання національно свідомих громадян. Для оновленого змісту характерна українознавча спрямованість.

Програмовий матеріал дібрано з урахуванням міжпредметних зв'язків, що сприятиме розширенню світогляду учнів, формуванню у них умінь застосовувати знання з мови на інших предметах. Шкільний курс "Українська мова" єдиний з І по 10 класи, матеріал подається у системі і взаємопов'язано. Для реалізації мети і завдань, що з неї випливають, а також з метою надання шкільному курсу більшої практичної спрямованості, зміст програми диференційовано на чотири змістові лінії, які тісно пов'язані між собою: лінгвістичну, комунікативну, українознавчу, діяльнісну. Реалізуються змістові лінії за розділами: "Звуки і букви", "Значення слова", "Слово", "Речення", "Текст" /початкова ланка/ та "Лексикологія", "Частини мови", "Слово", "Речення", "Зв’язне мовлення" /старша ланка/. Учні мають працювати і отримувати знання про одиниці різних мовних рівнів: звуки мови, слово в його лексичному і граматичному значеннях, речення, текст.

Відповідно до вимог сьогодення, змінюється стратегія і тактика навчання учнів допоміжної школи української мови. Головна увага звертається на актуальну, природну, важливу мету мовної освіти - різнобічний і мовленнєвий розвиток учнів, чому підпорядковано завдання системного вивчення мови

 

Завантажити