ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті забезпечення загального розвитку особистості розумово відсталої дитини, охоплює весь навчально-виховний процес. Ґрунтується на необхідності урахування закономірностей її психічного розвитку, вивчення ступеня корекційного впливу на розвиток дитини залежно від характеру, часу виникнення порушення та глибини ураження в умовах спеціальної організації виховного простору; доцільності проектування віддалених цілей і результатів виховання та розвитку з відповідним змістовим, технологічним і матеріальним забезпеченням.

В основу змісту виховної роботи у спеціальних закладах освіти для розумово відсталих дітей покладено такі концептуальні підходи:

  • виховання на засадах гуманізму, людяності, визнання цінності людської особистості, посилення уваги до внутрішнього світу дитини, сприяння розвитку та реалізації її здібностей, фізичних і моральних якостей;
  • розуміння гуманізації освіти як поступового переходу школи від інформаційної до діяльнісної моделі навчання. Відтак, на часі є застосування форм і методів виховання, які сприяють формуванню активної діяльності дітей як умови перетворення знань у навички, поглядів у переконання, а навичок у звички поведінки;
  • посилення уваги до внутрішнього світу дитини, створення сприятливих умов для подолання вторинних порушень, розвитку здібностей, фізичних і моральних якостей;
  • співвіднесення змісту виховання із сучасними цілями навчання та виховання, врахування реальних можливостей дитини з метою досягнення відповідного рівня її вихованості;
  • визначення основним об’єктом процесу виховання формування соціальної поведінки школяра; визнання необхідності спрямування педагогічних зусиль на формування особистості школяра, здатного опанувати власну поведінку;
  • реалізація комплексного підходу до розвитку дитини з розумовою відсталістю з метою забезпечення формування та розвитку її інтелектуальної, емоційної та вольової сфер;
  • диференціація та максимальна індивідуалізація корекційно-виховного процесу;
  • спрямування корекційно-виховного процесу на активізацію внутрішньої діяльності школяра щодо адекватного сприймання навколишнього світу і власного ”Я”; щодо створення оптимальної системи стосунків і спілкування з оточуючими; щодо адаптивності власної поведінки.

Програму розроблено за новою структурою, яка передбачає окреслення не лише предметного змісту виховання (розділ ”Змістовий компонент виховання”), а й видів діяльності учнів (відповідних умінь і навичок), спрямованих на його засвоєння (розділ ”Актуальні досягнення учнів”). У змісті програми також розкривається спрямованість корекційної роботи, оскільки корекційно-розвивальна лінія є неодмінною складовою не лише всіх освітніх галузей, але й процесу виховання загалом, принципово важливим компонентом змісту спеціальної освіти (розділ ”Спрямованість корекційно-розвивальної роботи”).

 

Завантажити