Пояснювальна записка.

Метою виховання на початковому етапі навчання є формування особистості дитини через відкриття їй світу в його цілісності та різноманітності; соціальний розвиток зростаючої особистості, покликаний полегшити її входження в широкий світ; формування комплексу особистісних якостей і рис характеру, що стали б основою повсякденних дій, вчинків, поведінки; елементарних знань, уявлень, практичних навичок та вмінь, які гарантували б дитині адаптацію до життя, здатність орієнтуватися в новому оточенні, адекватно реагувати на явища, події і людей.

Зміст програми передбачає реалізацію системи часткових цілей виховного процесу, яка визначається у межах загальної мети виховання і яка дозволяє проектувати відповідну діяльність школярів на кожному з вікових етапів.

Відповідно до першої групи цілей програмовий матеріал спрямовано на розвиток пізнавальної сфери особистості, оскільки навчання є одним із основних засобів виховання. Такими є: формування свідомості (самосвідомості) особистості, світогляду, різнобічних знань (морально-етичних, естетичних, наукових, технічних тощо), а також відповідних поглядів, ідеалів, переконань, культури розумової праці.

Відповідно до другої групи цілей зміст виховання спрямовується на розвиток емоційно-ціннісної сфери особистості, а саме: формування емоційно-особистісного ставлення до явищ навколишнього світу, починаючи від простого сприйняття, готовності реагувати, аж до засвоєння ціннісних орієнтацій і ставлень; формування інтересів і нахилів, переживання відповідних почуттів, формування ставлень, усвідомлення й виявлення їх у практичній діяльності.

Відповідно до третьої групи цілей матеріал програми передбачає формування виконавської діяльності. Це формування, на основі розвитку вольової сфери, уміння й здатності здійснювати процеси саморегуляції.

Суттєвою вимогою до змісту виховної роботи є необхідність урахування цілісного характеру особистості, яка формується, що обумовлює необхідність однаково інтенсивного впливу на всі її сторони. Відповідно, виокремлюються такі складові частини виховного процесу, як формування в учнів моральних знань, переконань, світогляду; моральних почуттів; позитивних рис характеру й волі; навичок і звичок поведінки. Зміст програми передбачає комплексний підхід до дитини з порушеннями інтелектуального розвитку, однаковою мірою забезпечуючи формування й розвиток її інтелектуальної, емоційної та вольової сфер. Послідовне дотримання цілісного підходу в процесі виховання учнів набуває не тільки загальнопедагогічного, але й корекційного значення, оскільки сприяє корекції властивих їм порушень зв'язку свідомості, почуттів, поведінки з морально-вольовою сферою.

Зміст виховання спрямовано на розв'язання таких основних завдань:

-        розвиток і корекція основних психічних процесів учнів;

-        виховання особистості дитини як учня, члена шкільного колективу;

-        формування навичок санітарно-гігієнічної культури та самообслуговування;

-        формування особистісних якостей та культури поведінки учнів;

-        формування знань та уявлень учнів про довкілля, природу;

-        виховання особистості дитини як члена родини;

-        виховання патріота, громадянина своєї Батьківщини.

Відповідно до цих завдань визначається тематика виховної роботи в групі.

У змісті кожного розділу програми визначено перелік основних понять, над формуванням яких слід працювати в кожному з класів, а також основні вимоги до знань і вмінь вихованців. Після кожного розділу пропонується приблизна тематика виховних заходів.

Змістом програми виховання (побудованою як за лінійним, так і концентричним принципом) передбачено систематичне повторення засвоєних понять з метою їх закріплення, а також формування адекватних моральних понять, оцінок і вчинків у дітей.

До програми додається матеріал з оцінювання стану вихованості учнів, наводяться зразки програми вивчення учнівського колективу, схеми аналізу виховного заняття, календарного та щоденного плану виховної роботи.

 

Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку.

Молодший шкільний вік характеризується значними змінами в соціальному житті дитини: вона стає школярем і відтепер починається формування відповідної соціальної ролі. 

 

Завантажити